Home

Wonen, een thuis bieden met de waarden van een gezin en samenleven in het ritme van een familie met doorstroommogelijkheden naar eigen woonmodules om later zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Onderwijs & dagbesteding op maat, alles in eigen beheer zoals een dierenasiel, biologisch bos, groente- en fruittuin, timmerfabriek, horecagelegenheid, dierenartsenpraktijk, ect. Elke ochtend wordt een dagprogramma op maat gemaakt, waarbij er gewerkt wordt aan de persoonlijke doelen van de cliënt.

Vrije tijd & sport op maat, vorm gegeven in o.a. paardrijden, budosport, spinning, ect. Waarbij er gewerkt wordt aan de persoonlijke doelen van de cliënt.

De verbuigingen die we inzetten als gedragsveranderaars sinds 2007 zijn op 3 milieus voor jongeren met extreme gedrags- en gezagsproblemen met of zonder LVB. Drie milieus op 1 terrein (100.000 vierkante meter) op maat en in eigen beheer
We werken met o.a. de psycho-fysieke methode.

Dat wil zeggen dat we ons focussen op het lichaam; veel sport, lichamelijke dagbesteding, gezonde voeding en geen drugs of andere verslavingen. Om zo naar het hoofd te kunnen gaan en contact te kunnen maken om zo gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

Meer weten over de begeleidings- en behandelingsvormen en methodieken?

Vraag het ons.

Hoe worden wij vergoed?

Wet Langdurige Zorg (WLZ). Langdurige, intensieve zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking wordt geregeld middels een indicatie die kan worden aangevraagd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Jeugdwet. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een andere wijze. Toegang geschiedt via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een school, huisarts en jeugdarts kunnen eventueel ook doorverwijzen naar de juiste instanties. Informeer bij uw gemeente hoe jeugdhulp wordt geregeld.

Weer in de maatschappij wonen en leven.

Achter welke deur mag uw kind of pupil zijn/haar geluk gaan zoeken?

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor HUIZE SORIA?

Huize Soria is voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressief gedrag, woede-aanvallen of om meisjes die problemen hebben met loverboys. Ook jongeren die om strafrechtelijke redenen zouden/zullen worden opgenomen in een jeugdinrichting voor jeugddetentie of een PIJ-maatregel kunnen in Huize Soria terecht. Het gedrag van deze jongeren maakt dat maximaal toezicht noodzakelijk is. Huize Soria wordt niet ingezet als straf, maar als een kans om te veranderen. Het is in het belang van de jongeren zelf dat zij een behandeling krijgen in een beschermende omgeving. Dit voorkomt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben.

SORIA is ISO-gecertificeerd. • beschikt over medewerkers met BIG-, SKJ-kwalificatie en andere relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Onze gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaars zijn minimaal wo-opgeleid.

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar gewenst.

Niemand wordt moeilijk opvoedbaar geboren.

Ons gezinshuis Soria

Sommige jeugdigen (15 tot 23 jaar) kampen met ernstige gedrags- en gezagsproblemen. Er is sprake van zelfbepalend en agressief gedrag en ze onttrekken zich aan noodzakelijke hulp, zodat jongeren een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Soria biedt behandeling aan jeugdigen die moeite hebben met het accepteren van gezag, wegloopgevaarlijk zijn en (een verhoogd risico op) politie- en justitiecontacten hebben. Om te voorkomen dat zij (verder) ontsporen, kan de kinderrechter beslissen of heeft besloten dat zij behandeld moeten worden binnen de gesloten Jeugdzorgplus. Er is een optie om ze te plaatsen in het gezinshuisplus van Soria. Dan komt de jeugdige terecht in een beschermde behandelomgeving van een gezin. Deze andere vorm van Jeugdzorgplus biedt jongeren een intensieve behandeling die alle aspecten van het dagelijks leven omvat in een gezin, dus ook onderwijs, sport en zinvolle dagbesteding.

Landelijk, dat betekent dat Jeugdzorg en Jeugd GGZ instellingen uit het hele land een beroep op ons kunnen doen.

Het gezinshuisplus werkt doordat er duidelijke grenzen gesteld worden aan manipulatief, agressief en dreigend gedrag van de jeugdige. Onwenselijk op anderen gericht gedrag levert niets op, terwijl zij wel iets kunnen bereiken met positief op hun eigen toekomst gericht gedrag. Hierdoor raakt de jeugdige op zichzelf gericht en ontstaat er probleembesef en perspectief, de motor voor verandering.

Misschien wel een oplossing voor gesloten jeugdzorg PLUS

Door opening revealing bright light
Door opening revealing bright light

Achter welke deur mag uw kind of pupil zijn/haar geluk gaan zoeken?

10 Vragen en 10 antwoorden

1) Voor wie?

Voor jongeren met extreme gedrags- en gezagsproblemen met of zonder LVB die vele hulpdiensten en behandelmethodes zonder succes hebben doorlopen, dit alles vaak in combinatie met gebruik van drugs of andere verslavingen. Voor jongeren die willen of moeten ontdekken ?wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?´

2)Waarom Spanje en niet Nederland?

  • Ver weg van de vaak negatieve, vijandige leefomgeving en invloeden.
  • Een gezinshuis in plaats van een gesloten setting.
  •  2 gezinsouders 24/7.

3) Wat is SORIA? En de duur?

Soria is een expertisecentrum op het gebied van jeugdzorg plus binnen een gezin/gezinssituatie. Een keten van samenhangende en samenwerkende disciplines; wonen, vrije tijd, onderwijs en behandel-dagbesteding in de vorm van leerbedrijven in eigen beheer.

De duur bij Soria is minimaal 12 maanden, met de mogelijkheid van een verlenging.

4) Wonen & leven

Centraal staat de zorg voor een veilige, stabiele leefomgeving binnen een gezinssysteem. Dit biedt jongeren de mogelijkheid tot rust te komen en zich te ontplooien.

5) Onderwijs

Bij een gedegen opvoeding hoort onderwijs. Immers, met een diploma of certificaat op zak wordt de kans op een vervolgopleiding of een baan groter. Binnen gezinshuis Soria hanteren we de onderwijsmethode begeleid zelfstandig leren, of kortweg BZL. Dit is een onderwijsmethode waarbij de sturing van het leerproces gedeeld wordt door leerling en leraar. De leraar stemt alles af op de leerling, van moeilijk lerende leerlingen tot leerlingen die op een hoger niveau kunnen leren.
De leerling blijft ingeschreven staan op de school in Nederland. Deze school voorziet de leerling en Soria van de leerstof, toetsen e.d.

6) Therapie & training en activiteiten

Therapie, training & activiteiten spelen een geïntegreerde rol in de totale behandeling. Iedere jongere wordt gezien door een psycholoog. Aan de hand daarvan geven we vorm aan de behandeling.

7) Zinvolle vrijetijdsbesteding:

Het terrein biedt vele mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding, zoals een sportplein, crossbaan, dojo, een paardenbak, kinderboerderij, zwembad, fitness, bibliotheek, creatieve ruimte. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van locaties in de directe omgeving.

8) Zinvolle dagbesteding

Dat er sprake is van extreme gedragsproblemen, betekent niet dat de jongere niets kan. Het tegenovergestelde is waar. Maar er moet wel sprake zijn van een passende plek en bijbehorende werkzaamheden of activiteiten. Daarom bieden wij verschillende vormen van dagbesteding. Arbeidsmatig, maar ook voor de creatievelingen bieden we meerdere plaatsen en mogelijkheden. Mensen die het liefst buiten aan het werk zijn, kunnen bijvoorbeeld aan de slag op een kinderboerderij of in de tuin, maar ook hout en bouw kunnen we aanbieden.

9) Behandeldoelen

Iedere jongere heeft zijn/haar eigen ´Mijn Plan´. Daarin maakt hij/zij eigen doelen en evalueert deze ook. Ons algemene doel is dat de jongere na het verblijf op eigen benen kan staan; dat hij/zij een weerbare, zelfredzame, sociaal en emotioneel sterke jongvolwassene is en weer een nieuwe kans pakt om het leven in Nederland goed op de rails te krijgen.

10) Rapportage, observatie en contact

Wij rapporteren in het rapportagesysteem Mextra. Dit online-systeem voldoet aan de recente privacywet- en regelgeving. Rondom iedere jongere staat een integraal kernteam van specialisten die intensief samenwerken en hem of haar de gehele dag door observeren; op school, in huis, tijdens de dagbesteding en vrije tijd. Dit levert op dat we maandelijks de ontwikkeling nauwkeurig kunnen volgen en beoordelen op 34 ontwikkelingsdomeinen, beschreven in onze voortgangsrapportage. De jongere maakt elke week een weekverslag waarin hij/zij inzage geeft op zijn/haar gebeurtenissen, beleving, ontwikkelingsstatus en gevoel. Daarnaast scoort de jongere maandelijks op zijn eigen gestelde doelen uit ´Mijn Plan´. Ook de
begeleiders van de dagbesteding schrijven een beoordeling. En iedere maand is er de mogelijkheid voor plaatser en/of ouders om de gezinsouders te spreken via skype.

De gezinsouders

Tista en Marion Soria zijn de oprichters, de gezinsouders en de drijvende kracht achter gezinshuis Soria. Het idee voor deze vorm van zorg is enerzijds ontstaan vanuit de persoonlijke, positieve ervaring van Tista, waarbij hij geleerd heeft dat er maar een volwassene nodig is om het verschil te maken in de koers van een kinderleven. En anderzijds vanuit de wens deze positieve ervaring te willen doorgeven aan de volgende generaties van vastgelopen jongeren.

Zoals aangetipt heeft Tista een vergelijkbare jeugd doorgemaakt als de doelgroep die hij nu bedient, waardoor hij bekend is met alle emoties die horen bij opgroeien bij ouders die niet (goed) voor je kunnen zorgen en je niet (kunnen) beschermen.

Maar ook uit eigen ervaring weet wat het met je doet om zeer regelmatig te verhuizen en op te groeien in een agressieve en onveilig omgeving, hier te wonen en te overleven. En welke impact het heeft als je ervaart dat niemand je meer aan kan en je daarmee dus al je gevoel van veiligheid kwijtraakt. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat Tista de taal van de straat spreekt en de jongeren kan lezen als geen ander. Hij kent de tactieken en trucjes om hulpverleners een fijn gevoel te geven ten einde ze om de tuin te leiden. De ommekeer in zijn leven kwam tijdens zijn puberteit, een docent verscheen in Tista’s leven die door aanhoudende aanwezigheid er voor zorgde dat het destructieve levenspad waarop Tista op dat moment zat, volledig ten positieve veranderde. De houding van de docent is de basis waar vanuit Tista, samen met zijn vrouw Marion, is begonnen om zelf andere jongeren met vergelijkbare problemen te helpen. Namelijk, onderscheid maken tussen het verwerpelijke gedrag en de persoon, onderwijl de relatie te koesteren en de verbinding in stand te houden. Dit heeft geleid tot het unieke product dat gezinshuis Soria levert. Daarnaast is Tista een veel gevraagd trainer/docent op het gebied van psychofysieke behandelmethodiek en staat hij in het SKJ-register geregistreerd.

Marions jeugd wordt, in tegenstelling tot de jeugd van Tista, gekenmerkt door harmonie en kan als voorbeeld voor een gezonde jeugd gezien worden. Dat maakt dat gezinshuisouders elkaar goed aanvullen. Waarbij Marion, doordat ze nooit gehard heeft hoeven te zijn, bij de jongeren een sterk beroep doet op ?het normale’ en ?de norm’. Zij helpt de jongeren bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en hun vaardigheid om zichzelf op alle gebieden goed te verzorgen. Daarnaast was Marion voor vertrek naar Spanje 14 jaar lang werkzaam als leerkracht en deze rol heeft zij voortgezet binnen het gezinshuis. Marion is ook geregistreerd bij het SKJ en zij is de bevoegde bhv’er van het gezinshuis.

Het Team

Allemaal mensen met verstand van zaken, waar wetrots op zijn om mee te mogen samenwerken.

Een zorg- en behandelcoördinator met 7 jaar ervaring bij de grootste academisch psychiatrische instelling voor kinderen in Amsterdam.
Ze is psycholoog NIP – Gezins- en relatietherapeut – EMDR practioner (SKJgeregistreerd). Een GZ-psychologe die al enkele jaren in Spanje werkzaam is, met behoud van haar Nederlandse BIGregistratie en AGB code. Een onafhankelijke jongerencoach met jarenlange ervaring in de zorg en werkzaam als docent Social Work SPH aan de Hogeschool.
Een trajectondersteuner.Zij dient als klankbord voor ouders (als ervaringsdeskundige, moeder van een excliënt) , voor de kinderen en voor ons als bestuur.

Daarnaast maken wij gebruik van de kennis en diensten van een Nederlandstalige huisarts, woonachtig in Spanje. Zij ontmoet en spreekt de client meerdere malen (Nederlandse BIG-registratie ). Ook kunnen wij, indien nodig of gewenst, ons team versterken met een zeer ervaren psychiater. Bij juridische problemen kunnen wij een zorg-juridische adviseur inschakelen, waar we nauwe contacten mee hebben.

Naast onze eigen professionele inbreng, hebben we een vast team voor de dagbesteding en ondersteuning, nl. een dierenarts, dierenartsassistente, bouwvakker, timmerman, educatief medewerker voor natuur- en milieuzaken, 2 administratieve ondersteuners en 2 mensen van goud die ons ondersteunen in de zorg en er zijn als vervanging.
Al met al een groot team waar we trots op zijn. Samen maken wij ons hard voor de ontwikkeling van onze jongens en meisjes, want “niemand wordt moeilijk opvoedbaar geboren”.

Productspecifieke gegevens: •SORIA is een professionele zorgaanbieder. • SORIA is ISO gecertificeerd. •SORIA beschikt over medewerkers met BIG-, SKJ-kwalificatie en andere relevante hbo-opleiding/wo-opleiding. Onze gedragswetenschapper/gedragsdeskundige/hoofdbehandelaars hebben minimaal wo-opgeleid.

Ons Klimaatverdrag

Ons klimaatverdrag.
Dit is ons raamwerk waarbinnen wij gezamenlijk acties willen ondernemen om het veranderende klimaat op aarde te kunnen pareren. De concrete doelstelling van het verdrag is:
“Het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen”.
Wij doen dat samen met de jeugdigen. Op ons land planten we vele bomen om onze CO2-uitstoot te compenseren.
Wij recyclen ons afval.
Wij zijn en gaan bewust met water om en hebben onze eigen waterbron op 123 meter diepte.
Wij gaan bewust om met energie, we gebruiken zonne-energie.

3-milieuvoorziening

Wij ondersteunen wij jeugdigen met en zonder een verstandelijke beperking. Maximaal 10 cliënten van alle leeftijden rekenen op ons voor wonen, dagbesteding, sport en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg.
Dagelijks staan, naast de gezinsouders, 7 professionals voor hen klaar om hen te voorzien van zinvolle dagbesteding/dagbehandeling.
Onze jongeren zijn niet (meer) of nog niet in staat om betaalde arbeid te verrichten, wat Nederland straks wel van ze verwacht.
Daarnaast heeft iedereen behoefte aan een zinvolle dagindeling om een gezond dag- en nachtritme te verkrijgen en te behouden.
Daarom heeft gezinshuis Soria zinvolle dagbesteding en begeleid werken opgenomen in de dag om persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren mogelijk te maken in een omgeving die prikkelt en stimuleert. Daarnaast bieden we voldoende structuur en veiligheid, zodat de jongeren de uitdaging ook aan durven te gaan. De omgeving heeft voldoende ruimte om elkaar niet in de weg te zitten en voldoende variatie om werk of dagbesteding op maat te bieden. De diversiteit in werkzaamheden en de activering van alle zintuigen, de structuur en het ritme, het levert allemaal een bijdrage. Op onze locatie sluiten professionals met de activiteiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden, de interesses en de ondersteuningsvraag van de cliënten. Dit altijd onder supervisie van de gezinsouders.
Bij Soria wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten dagbesteding/dagbehandeling (ook dagactiviteit genoemd): Recreatieve (op de beleving gerichte) dagbesteding, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.

Onderwijs.
Binnen gezinshuis Soria hanteren we de onderwijsmethode begeleid zelfstandig leren, of kortweg BZL. Dit is een onderwijsmethode waarbij de sturing van het leerproces gedeeld wordt door leerling en leraar. De leraar treedt op als coach voor de leerling. De leraar stemt alles af op de leerling, van moeilijk lerende leerlingen tot leerlingen die op hoger niveau kunnen presteren.

Onze dagbestedingspartners, allemaal exclusief voor en door/of met het Soria opgezet, zijn:

Onze sociale domeinen

Voor deze Spaanse organisaties verzorgen onze jongeren wekelijks activiteiten met paarden en gezelschapswandelingen

logo-10
logo-9
logo-11

De huidige plekken die naar verwachting vrij komen, zijn rond 2de kwartaal 2021

De huidige plekken die naar verwachting vrij komen, zijn rond 2de kwartaal 2021

Verwijzers, wachtlijst & Contact

Onze productomschrijving of visie kunt u opvragen via mail: soria@soriabv.com
Aanmeldingen
Om te kunnen bepalen of er een match is (dus geen contra-indicatie) hebben we het volgende nodig:
• Recente foto
• Het huidige persoonsbeeld
• De huidige problematiek
• Beschrijving huidige woonsituatie
• Het meest recente IQ-onderzoek
• Het meest recente psychologisch onderzoek
• De actuele DSM-diagnose
• Overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de voorgeschiedenis / complete voorgeschiedenis
• Medische informatie
• Gezinsinformatie

Aanmeldingen

• Aanmelden kunt u via: soria@soriabv.com
• Aanmelden via Driestroomloket, tel. 0481 37 55 55
• Aanmelden via Levvel (voorheen Spirit-Bascule ), 020-5400500
Als u wilt plaatsten via Levvel, is het raadzaam eerst met hen contact te leggen voordat u de
jongere bij ons aanmeldt.
We zijn maar een klein gezinshuis en hebben dus maar een beperkt aantal plaatsen.
Daarnaast willen we niet werken en denken in tijd; een kind is klaar als hij/zij klaar is. Dat maakt
het wel lastiger om aan te geven wanneer er plekken vrij komen.

Tista Soria Domingo
Mail: soria@soriabv.com.
Privacygevoelige documenten versturen wij alleen via Zivver.